• Fysiotherapie Retera
 • Fysiotherapie Retera
eGym boeken

Huisreglement

Informatie Cliënt / huisreglement

 

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

 

Wij vragen u:

 

 • Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag van 08:00 tot 20:00 uur, dinsdag van 08:00 tot 20:00 uur, woensdag van 08:00 tot 18:00 uur, donderdag van 08:00 tot 20:00, vrijdag van 7:30-16:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur.  Behandeling buiten deze tijden om is bespreekbaar op verzoek.

 • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekering.

 • Afmeldingen minimaal 24 uur van tevoren door te geven, zodat wij een andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen.

 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.

 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. U heeft zich wellicht moeten vrijmaken voor een behandeling. We proberen daarom een wachttijd te vermijden. Heeft de behandelend fysiotherapeut u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan vragen wij u zich te melden.

 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.

 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.

 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (aan het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts is afgesproken.

 • In geval van calamiteiten de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt om passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen

 • Wanneer u een niet- reanimatieverklaring heeft bent u zelf verantwoordelijk ons hiervan in kennis te stellen

 

Wat kunt U verwachten?

 

 • Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen een eerste afspraak te plannen.

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

 • Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: manuele lymfedrainage(oedeemtherapie),geriatrie fysiotherapie, ontspanningstherapie, sportrevalidatie, Mc Kenzie therapie, haptonomie/ coaching counseling, ACT (acceptance and commitment therapy), mindfulness, neurorevalidatie (Parkinson, MS, CVA, dementie), gesuperviseerde looptherapie bij Claudicatio Intermittens (etalagebenen), groepstraining bij oncologie,dry needling, revalidatie/begeleiding bij COPD/ longklachten, COVID 19 herstelzorg, beweegprogramma’s voor chronische aandoeningen, medical taping, bekkenbodemtherapie, trainingsprogramma rug- en nektriatlon,  mobilisaties volgens Mulligan concept, valpreventie en valtraining, en FysioFitness. Wij zijn aangesloten bij de netwerken Chronisch ZorgNet, MS zorg Nederland, ParkinsonNet, longnet en NAH netwerk.

 • Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij de fysiotherapeut van wie verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor uw klachten.

 • Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).

 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.

 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u door een collega uit onze praktijk of waarnemer behandeld worden (m.u.v. Haptonomie).

 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en / of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.

 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

 • U heeft recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).

 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.

De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

 

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

 

Website door Buro TARGET